Kulikov, V., V. Kulikova, and G. Yerkebulan. “Google/Yandex Translation Detection in the Patterns Identifying System of Multilingual Texts”. International Journal of Computing, vol. 20, no. 1, Mar. 2021, pp. 72-77, doi:10.47839/ijc.20.1.2094.