Kulikov, V., Kulikova, V. and Yerkebulan, G. (2021) “Google/Yandex Translation Detection in the Patterns Identifying System of Multilingual Texts”, International Journal of Computing, 20(1), pp. 72-77. doi: 10.47839/ijc.20.1.2094.