Kolisnyk, Maryna, Dmytro Kochkar, and Vyacheslav Kharchenko. 2020. “MARKOV MODEL OF WIRELESS SENSOR NETWORK AVAILABILITY”. International Journal of Computing 19 (3):491-98. https://doi.org/10.47839/ijc.19.3.1899.