Yang, H., & Oleshchuk, V. (2015). ATTRIBUTE-BASED AUTHENTICATION SCHEMES: A SURVEY. International Journal of Computing, 14(2), 86-96. https://doi.org/10.47839/ijc.14.2.805