Kulikov, V., Kulikova, V., & Yerkebulan, G. (2021). Google/Yandex Translation Detection in the Patterns Identifying System of Multilingual Texts. International Journal of Computing, 20(1), 72-77. https://doi.org/10.47839/ijc.20.1.2094