Kolisnyk, M., Kochkar, D., & Kharchenko, V. (2020). MARKOV MODEL OF WIRELESS SENSOR NETWORK AVAILABILITY. International Journal of Computing, 19(3), 491-498. https://doi.org/10.47839/ijc.19.3.1899