(1)
Yang, H.; Oleshchuk, V. ATTRIBUTE-BASED AUTHENTICATION SCHEMES: A SURVEY. IJC 2015, 14, 86-96.