(1)
Kulikov, V.; Kulikova, V.; Yerkebulan, G. Google/Yandex Translation Detection in the Patterns Identifying System of Multilingual Texts. IJC 2021, 20, 72-77.