(1)
Kolisnyk, M.; Kochkar, D.; Kharchenko, V. MARKOV MODEL OF WIRELESS SENSOR NETWORK AVAILABILITY. IJC 2020, 19, 491-498.