[1]
Kulikov, V., Kulikova, V. and Yerkebulan, G. 2021. Google/Yandex Translation Detection in the Patterns Identifying System of Multilingual Texts. International Journal of Computing. 20, 1 (Mar. 2021), 72-77. DOI:https://doi.org/10.47839/ijc.20.1.2094.